logo Rekreační středisko Javoříčko

Mini-tábory

Mini-tábory: Co, jak a proč, kdo a pro koho… 

Mini-tábory jsou víkendové, týdenní i delší pobyty pro menší počet dětí (zpravidla 2-5) ve věku od cca 6 do cca 15 let termínově nezávislé na provozu střediska.

Cílem je všestranný rozvoj osobnosti, tedy vyvážený poměr mezi sportem, prací, relaxací, zábavou a intenzívním smysluplným vzděláváním, které musí jít ruku v ruce s výchovou člověka k samostatnosti, spolupráci i odpovědnosti. To je důležité především v době, kdy ve výchově dětí převažuje podceňování, rozmazlování, degenerace, neschopnost objevit a rozvíjet vlohy či talent, znuděnost, v konečném důsledku pak nespokojenost s vlastním životem. V době, kdy se ve školství ke špatným metodám a kvalitě výuky přidala i absence výchovy, která však musí hodnotné a kvalitní vzdělávání doprovázet. Některé návyky, dovednosti, vědomosti či zkušenosti, které by si mělo dítě osvojit či zažít například v 7 letech, už obtížně přijímá v 10 letech, a je téměř vyloučené je adekvátně přijmout ve 13 letech. Byť momentální tlak společnosti vybízí spíše k „nevýchově“ a omezené či podřízené vzdělanosti, důsledky podlehnutí tomuto tlaku jsou tragické. Naštěstí to, co je podstatné pro šťastný, a tedy spokojený a hodnotný život, člověk v ranném věku přijímá spontánně a rád, protože cítí, že to má smysl, že ho to naplňuje a směruje, později už to pak není tak jednoduché, ne-li přímo nemožné. Pokud se mozek i srdce od malička začne zaplňovat tím pro život podstatným, pro to nepodstatné a často škodlivé už nezbude tolik místa…

 

Výchova i vzdělávání probíhá v největší možné míře spontánně při běžných činnostech - sportu, práci, relaxu, posezení u ohně,... Co se týče například sportu, mají děti možnost přijít na chuť více než 10 tradičním a 10 netradičním sportům.

Nezanedbatelným z cílů mini-táborů a střediska jako takového je i to, aby se vzájemně poznaly děti, které jsou svými rodiči a svým okolím vychovávány k tomu, aby z nich něco bylo, aby byly „k něčemu“ místo „k ničemu“. Vzhledem k tomu, že takových dětí je 10-20%, mohou mít ve svém okolí často pocit, že nejsou úplně normální a že normální je to, co vidí kolem sebe, je tedy i pro ně vítané potkat se s podobně fungujícími dětmi odjinud a vytvořit kamarádství, které může později přerůst v přátelství. I když jde pouze o 10-20% dětí, účastníci mini-táborů jsou z celé ČR, dokonce častěji ze vzdálenějších míst, takže potenciál je přesto obrovský…

Účastnit mini-táborů se mohou pouze ty děti, které o to při pobytu ve středisku projevily zájem, bylo jim to nabídnuto (přičemž nabídka platí rok) a moudří rodiče je v tom podpořili. V období letních prázdnin mají přednost ti, kdo se účastnili mini-tábora i mimo letní prázdniny (například v zimě)...

 

Pořadatelem mini-táborů je majitel a provozovatel střediska Ing. Pavel Ličman, stručně a heslovitě tedy jeho kvalifikace pro tuto činnost:

- mimo technického vzdělání (stavební inženýr) i plnohodnotné pedagogické vzdělání (včetně státní zkoušky z pedagogiky a psychologie), především však přes 35let praxe při práci s dětmi a mládeží;

- působení ve skautingu: významný podíl na obnovování a směřování skautingu v Brně, vedení dětí od 5 do 18let, tvorba programu pro náctileté (rovery a rangers), 20 let vedení skautského oddílu, vedení 20 letních či zimních táborů, přednášející i zkušební komisař u zkoušek budoucích skautských vedoucích;

- pedagogická práce s extrémně nadanými i velmi slabými žáky (např. při výuce matematiky, fyziky a dalších předmětů na ZŠ s třídami s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů; založení „matematických soustředění“ v přírodě, založení tradice společenských večerů pro rodiče, učitele a žáky II. stupně);

- vzhledem k vytvoření žádaných učebních pomůcek, založena na přelomu tisíciletí živnost jak na výrobu a distribuci těchto pomůcek, tak na výchovu a mimoškolní vzdělávání;

- několik let práce pro pedagogické nakladatelství, v rámci které započala popularizace nových (často osvědčených „starých“) učebních metod a didaktických přístupů formou vzdělávání učitelů;

- přerušení práce ve státním školství rozhodnutím vybudovat vlastní vzdělávací středisko jak pro vzdělávání dětí, tak pro vzdělávání učitelů (jak učit, aby to děti zajímalo i bavilo, a přesto přinášelo výsledky);

- působení ve stacionáři pro postižené (děti s kombinovaným postižením);

- práce pro firmu v oblasti kartografie a reklamy, dodnes vedení obchodního oddělení v této společnosti;

- vybudování vlastního střediska pro vzdělání, výchovu, sport a rekreaci od podzimu 2010 do jara 2014 (s několika kamarády, z 95% svépomocí, převážně o víkendech a prázdninách, někdy s půlročními pauzami, průměrně ve 3 lidech), které je průběžně rozšiřováno;

- posledních 10 let především provozování tohoto střediska s bohužel několikanásobně větším osobním podílem, než bylo v plánu, proto nyní výrazné omezení provozu a návrat k původnímu účelu a smyslu, tedy kromě propagace široké škály tradičních i netradičních sportů, především výchově a komplexnímu vzdělávání (primárně dětí);

- výchova a všestranné vzdělávání dětí prostřednictvím mini-táborů (pouze těch dětí, které mají opravdu zájem a jejichž rodiče jsou natolik moudří, že je v jejich zájmu podpoří, dokud je čas; dříve, než někteří například zjistí, že jejich živá hračka, cvičená opička či plnič jejich vlastních nerealizovaných snů přestává fungovat a už se nedá opravit; protože to, co v oblasti výchovy pokazí, už zpravidla nespraví, co zanedbají či podcení, už zpravidla nedoženou). 

- při 35 leté výchovně-vzdělávací práci krátkodobý či dlouhodobý kontakt s více než 1.500 dětmi ve věku 5-18let;

All rights reserved © Rekreační středisko Javoříčko 2014
webmaster: PeVal